این تابع زمان (و تاریخ) آخرین ویرایش نوشته را نمایش می دهد. شبیه به تایع the_time() که زمان (و تاریخ) انتشار یک نوشته را به نمایش می گذارد. این تابع باید در حلقه مورد استفاده قرار گیرد. اگر ساختاری به وسیله پارامتر تعیین نشود، از ساختار نمایش تاریخ در تنظیمات وردپرس استفاده خواهد شد.

 

<?php the_modified_time($d); ?>

$d

رشته

(اختیاری) ساختاری که تاریخ طبق آن نمایش می یابد. به صورت پیش فرض مقداری است که در تنظیمات ساختار تاریخ در پیشخوان وردپرس تعیین شده است.