این تابع تاریخ (و زمان) آخرین ویرایش یک نوشته را نمایش می دهد. عملکرد این تابع همانند the_modified_time() می باشد، که آن هم تاریخ و زمان آخرین ویرایش نوشته را نمایش می دهد. این تابع باید درحلقه استفاده شود. اگر پارامتر ساختار آن مشخص نشود، ساختار پیش فرض تاریخ وردپرس مورد استفاده قرار می گیرد. اگر نوشته یا برگه هنوز ویرایش نشده باشد، تاریخ ویرایش همان تاریخ انتشار می باشد. برای برگرداندن مقدار از تابع get_the_modified_date استفاده کنید.

<?php the_modified_date($d, $before, $after, $echo); ?>

$d

رشته

(اختیاری) ساختاری که تاریخ طبق آن نمایش می یابد. به صورت پیش فرض مقداری است که در تنظیمات ساختار تاریخ در پیشخوان وردپرس تعیین شده است.


$before

رشته

(اختیاری) متن مورد نظر جهت قراردادن پیش از عنوان.


$after

String

(اختیاری) متن مورد نظر جهت قراردادن پس از عنوان.


$echo

بولی

(اختیاری) نمایش تاریخ (True)، یا برگرداندن آن جهت استفاده در کد های پی اچ پی (False). مقدار پیش فرض: True.