با استفاده از این تابع می توانید نام نویسنده ای که آخرین بار نوشته توسط او ویرایش شده است را نمایش دهید. این تابع درون حلقه استفاده شود. این تابع از نسخه 2,8 به بعد قابل دسترس بوده است.

<?php the_modified_author(); ?>

این تابع پارامتری ندارد.