تاریخ نوشته را طبق ساختار YYYY-MM-DD نمایش می دهد (مثال: 1389-09-26). این تابع باید درون حلقه استفاده شود.

<?php the_date_xml(); ?>

این تابع پارامتری ندارد.