تاریخ یک نوشته یا گروهی از نوشته ها که در یک روز نوشته شده باشند را نمایش می دهد یا برمی گرداند. نکته مهم: وقتی در یک صفحه نوشته هایی وجودداشته باشند که در یک روز منتشر شده باشند، تابع the_date() تنها تاریخ اولین نوشته را نشان می دهد. برای تکرار نمایش تاریخ برای دیگر نوشته ها باید از تابع the_time() یا get_the_date() (نسخه 3 و بالاتر) به همراه یک ساختار تاریخ معین استفاده کنید. از <?php the_time(get_option('date_format')); ?> برای اضافه کردن تنظیم تاریخ در بخش مدیریت استفاده کنید. اگر مشکلی وجود داشت، علامت های نقل قول احاطه کننده ی date_format را پاک کنید شاید برطرف شود. ظاهرا هر دو تابع کار می کنند. تابع باید درون حلقه مورد استفاده قرار گیرد.

<?php the_date($format, $before, $after, $echo); ?>

$format

رشته

(اختیاری) ساختار تاریخ. به صورت پیش فرض ساختار پیش فرض وردپرس شما می باشد. مقدار پیش فرض: F j, Y.


$before

رشته

(اختیاری) متن مورد نظر جهت قراردادن پیش از عنوان.


$after

رشته

(اختیاری) متن مورد نظر جهت قراردادن پس از عنوان.


$echo

بولی

(اختیاری) نمایش تاریخ (True)، یا برگرداندن آن جهت استفاده در کد های پی اچ پی (False). مقدار پیش فرض: True.