عنوان ماه و سال فعلی را نمایش می دهد یا برمی گرداند. این تابع تنها زمانی کار می کند که m یا آرگومان archive month توسط وردپرس به صفحه فعلی ارسال شده باشد (این عمل هنگام دیدن صفحات بایگانی ماهانه اتفاق می افتد). نکته: این تابع تنها در صفحات بایگانی بر اساس تاریخ کار می کنند و نه صفحه های دسته و... از افزودن جداکننده بعد از عنوان پشتیبانی نمی کند اما با خالی گذاشتن آرگومان prefix می توانید جداکننده عنوان را به طور مستقیم تعریف کنید. prefix به طور خودکار فضای خالی ای بعد از پیشوند نمی گذارد. بنابرین اگر قرار است فاصله ای قرار گیرد، باید آن را در انتهای پارامتر وارد کنید.

<?php single_month_title($prefix, $display); ?>

$prefix

رشته

(اختیاری) متن مورد نظر جهت قراردادن پیش از عنوان.


$display

بولی

(اختیاری) نمایش عنوان (در حالت True) یا برگرداندن عنوان برای استفاده در کدهای PHP در حالت False. مقدار پیش فرض: True.