تابع get_the_date() تاریخ ارسال نوشته فعلی را برمی گرداند. بر خلاف تابع the_date() این تابع همیشه تاریخ را بر می گرداند. می توانید خروجی را با فیلتر 'get_the_date' تغییر دهید.

<?php get_the_date($d); ?>

$d

رشته

(اختیاری) ساختار تاریخ PHP. مقدار پیش فرض: ساختار انتخاب شده در تنظیمات همگانی.