تقویم را نمایش می دهد. به صورت پیش فرض ماه فعلی از سال فعلی نمایش می یابد. روزهایی که در آن ها نوشته ارسال شده اس نیز مشخص هستند. این تابع می تواند در هرجای پوسته استفاده شود.

<?php get_calendar($initial); ?>

$initial

بولی

(اختیاری) اگر true باشد، نام روز به صورت یک حرفی نمایش داده خواهد شد و اگر false باشد نام به صورت مخفف چند حرفی نمایش داده می شود. مثلا اگر false باشد "یکشنبه" به صورت "یک" و اگر true باشد "یکشنبه" به صورت "ی" نمایش داده می شود.