یک لینک جهت نمایش دیدگاه ها به صورت پاپ آپ به نمایش می گذارد (در صورتی که comments_popup_script فراخوانی شده باشد). در غیر این صورت لینکی عادی به دیدگاه ها نمایش داده می شود. این تابع باید درون حلقه دیدگاه ها یا حلقه اصلی وردپرس مورد استفاده قرار گیرد. همچنین این تابع در صفحات برگه ها و نوشته ها کاری انجام نمی دهد.

<?php comments_popup_link('zero', 'one', 'more', 'CSSclass', 'none'); ?>

zero

رشته

متنی که هنگامی که دیدگاهی وجود ندارد نمایش داده می شود. متن پیش فرض 'بدون دیدگاه'.


one

رشته

متن نمایش یافته زمانی که یک دیدگاه وجود دارد. مقدار پیش فرض 'یک دیدگاه'.


more

رشته

متن نمایش یافته زمانی که بیش از یک دیدگاه وجود دارد. پیش فرض '% دیدگاه'.


CSSclass

رشته

کلاسی که به پیوند نسبت داده می شود. به صورت پیش فرض مقداری ندارد.


none

رشته

متن نمایش یافته زمانی که دیدگاه ها غیر فعال هستند.