تعداد کل دیدگاه ها را شامل دیدگاه های عادی، بازتاب ها و بازخوان های نوشته فعلی زا نمایش می دهد. این تابع باید درون حلقه وردپرس مورد استفاده قرار گیرد. از get_comments_number برای دریافت مقدار استفاده کنید.

<?php comments_number('zero', 'one', 'more'); ?>

zero

رشته

متن نمایش یافته هنگامی که دیدگاهی وجود ندارد. مقدار پیش فرض 'بدون دیدگاه' است.


one

رشته

متن نمایش یافته زمانی که یک دیدگاه وجود دارد. مقدار پیش فرض: 'یک دیدگاه'.


more

رشته

متن نمایش یافته زمانی که بیش از یک دیدگاه وجود دارد. تعداد دیدگاه ها با % جایگزین خواهد شد. مثلا اگر 5 دیدگاه وجود داشته باشد، حاصل '% دیدگاه' برابر '5 دیدگاه' خواهد بود. مقدار پیش فرض '% دیدگاه'.