این تابع آدرس دیدگاه های نوشته فعلی را نمایش می دهد. این تابع باید درون حلقه یا حلقه دیدگاه ها استفاده شود. از get_comments_link برای دریافت آدرس استفاده کنید.

<?php comments_link(); ?>

این تابع پارامتری ندارد.