نوع دیدگاه را نمایش می دهد (دیدگاه معمولی، بازتاب یا بازخوان). این تابع باید درون حلقه یا حلقه دیدگاه ها استفاده شود. از get_comment_type برای دریافت مقدار استفاده کنید.

<?php comment_type('comment', 'trackback', 'pingback'); ?>

comment

رشته

متن توصیف کننده دیدگاه. پیش فرض 'دیدگاه' است.


trackback

رشته

توصیف کننده نوع بازتاب. پیش فرض 'Trackback' است.


pingback

رشته

نوع بازخوان. پیش فرض 'Pingback' است.