زمان ارسال دیدگاه را نمایش می دهد. این تابع باید درون حلقه استفاده شود.

<?php comment_time(d); ?>

d

رشته

قالب بندی زمان. به صورت پیش فرض ساختار تنظیم شده در وردپرس می باشد.