محتوای دیدگاه فعلی را برای استفاده در فیدها نمایش می دهد.

<?php comment_text_rss(); ?>

این تابع پارامتری ندارد.