نمایش متن یک دیدگاه. برای دریافت متن دیدگاه، از تابع get_comment_text استفاده نمایید.

<?php comment_text($comment_ID); ?>

$comment_ID

عدد صحیح

(اختیاری) آیدی دیدگاهی که متنش باید نمایش یابد. پیش فرض: 0 (دیدگاه فعلی).