دو ورودی مخفی برای فرم ارسال دیدگاه ایجاد می کند تا identify the comment_post_ID و comment_parent برای دیدگاه های تودرتو را شناسایی کند. این تابع باید درون قسمت <form> فایل comments.php استفاده شود.

<?php comment_id_fields(); ?>

این تابع پارامتری ندارد.