آیدی عددی دیدگاه فعلی را نمایش می دهد. این تابع باید درون حلقه یا حلقه دیدگاه ها استفاده گردد. برای دریافت مقدار از get_comment_ID استفاده کنید.

<?php comment_ID(); ?>

این تابع پارامتری ندارد.