عنوان فرم ارسال دیدگاه. تنها موقعی تأثیر دارد که جاوااسکریپت کاربر غیرفعال باشد یا فایل comment-reply.js فراخوانی نشده باشد. این تابع معمولا زیر <div id="respond"> و قبل از فرم ارسال دیدگاه استفاده می شود.

<?php comment_form_title('noreplytext', 'replytext', 'linktoparent'); ?>

noreplytext

نوع: رشته

اختیاری. متن مورد نظر هنگامی که به دیدگاه خاصی پاسخ داده نمی شود. مقدار پیش فرض 'ارسال دیدگاه است'.


replytext

نوع: رشته

اختیاری. متن مورد نظر هنگامی که به یک دیدگاه پاسخ داده می شود. از "%s" برای برگرداندن نام نویسنده دیدگاه استفاده کنید. مقدار پیش فرض 'پاسخ دادن به %s' است.


linktoparent

نوع: بولی

اختیاری. انتخاب اینکه نام نویسنده دیدگاه به دیدگاهش پیوند شود یا نه. مقدار پیش فرض True.