تاریخ ارسال دیدگاه را نمایش می دهد. برای فراخوانی مقدار از تابع get_comment_date() استفاده کنید.

<?php comment_date('d', $comment_ID); ?>

d

نوع: رشته

ساختار تاریخ


$comment_ID

نوع: عدد صحیح

(اختیاری) آیدی دیدگاه مورد نظر جهت نمایش تاریخش. مقدار پیش فرض: 0 (دیدگاه فعلی).