آدرس وب سایت نویسنده دیدگاه را نمایش می دهد. این تابع باید درون حلقه استفاده شود. برای فراخوانی مقدار، از تابع get_comment_author_url_link() استفاده کنید.

<?php comment_author_url_link('linktext', 'before', 'after'); ?>

linktext

نوع: رشته

متن پیوند. مقدار پیش فرض آدرس وب سایت نویسنده دیدگاه است.


before

نوع: رشته

متن مورد نظر جهت نمایش پیش از پیوند. به صورت پیش فرض متنی وجو ندارد.


after

نوع: رشته

متن مورد نظر جهت نمایش پس از پیوند. به صورت پیش فرض متنی پس از آن نمایش داده نمی شود.