نشانی وبلاگ و یا وب سایت نویسنده دیدگاه را نمایش می دهد (بدون پیوند). اگر نویسنده دیدگاه نشانی وبلاگ یا وب سایت خود را وارد نکرده باشد، نشانی صفحه فعلی نمایش داده خواهد شد. در این صورت استفاده از تابع get_comment_author_url() یک رشته خالی برخواهد گرداند.

<?php comment_author_url($comment_ID); ?> 

$comment_ID

Type: Integer

آیدی دیدگاه مورد نظر جهت نمایش پیوند به وب سایت و یا وبلاگ نویسنده آن. مقدار پیش فرض: 0 (دیدگاه فعلی).