نمایش نویسنده دیدگاه فعلی در فید آر اس اس.

<?php comment_author_rss(); ?> 

این تابع پارامتری ندارد.