پیوندی به صفحه نویسنده دیدگاه با متن نام نویسنده آن نمایش می دهد. برای فراخوانی نشانی از تابع get_comment_author_link() استفاده کنید.

<?php comment_author_link($comment_ID); ?> 

$comment_ID

نوع: عدد صحیح

(اختیاری) آیدی دیدگاه مورد نظر جهت نمایش پیوند به صفحه نویسنده آن. مقدار پیش فرض: 0 (دیدگاه فعلی).