نمایش نشانی آی پی نویسنده دیدگاه. این تابع باید درون حلقه وردپرس یا حلقه دیدگاه ها مورد استفاده قرار گیرد.

<?php comment_author_IP($comment_ID); ?> 

$comment_ID

نوع: رشته

(اختیاری) آیدی دیدگاه مورد نظر جهت نمایش آی پی نویسنده. مقدار پیش فرض: خالی.