نشانی ایمیل نویسنده دیدگاه را با یک پیوند به صورت mailto نمایش می دهد. اگر در تنظیمات گفت و گوها " دیگر تنظیمات دیدگاه‌ها نویسنده‌‌ی دیدگاه باید نام و نشانی ایمیل خود را بنویسد" تیک خورده باشد، نویسنده دیدگاه باید ایمیل خود را وارد کند. این تابع باید درون حلقه استفاده شود. نکته: نمایش نشانی ایمیل نویسنده دیدگاه توصیه نمی شود زیرا می تواند مورد سوء استفاده قرا گیرد. برای دریافت کردن نشانی ایمیل، از تابع get_comment_author_email_link() استفاده کنید.

<?php comment_author_email_link('linktext', 'before', 'after'); ?> 

linktext

نوع: رشته

متن پیوند به نشانی ایمیل نویسنده. مقدار پیش فرض نشانی ایمیل نویسنده است.


before

نوع: رشته

متن مورد نظر جهت نمایش پیش از پیوند. به صورت پیش فرض متنی نمایش داده نمی شود.


after

نوع: رشته

متن مورد نظر جهت نمایش پس از پیوند. به صورت پیش فرض متنی نمایش داده نمی شود.