نام نویسنده دیدگاه را نمایش می دهد؛ نامی که نویسنده دیدگاه هنگام ارسال دیدگاه وارد کرده است. اگر نامی وارد نشود و وارد کردن نام اجباری نباشد، "ناشناس" به عنوان نام نویسنده درج می گردد. برای اختیاری کردن وارد نمودن نام و نشانی ایمیل، می توانید به تنظیمات گفت و گوها مراجعه کنید.

<?php comment_author($comment_ID); ?> 

$comment_ID

نوع: عدد صحیح

(اختیاری) آیدی دیدگاهی که مایل به نمایش نام نویسنده آن هستید. مقدار پیش فرض: 0 (دیدگاه فعلی).