پیوندی را برای صرف نظر از پاسخگویی به یک دیدگاه (دیدگاه تودرتو) نمایش می دهد و فرم ارسال نظر را به موقعیت پیش فرض بر می گرداند

<?php cancel_comment_reply_link('text'); ?>

text

نوع: رشته

متن پیوند صرف نظر از پاسخگویی. اگر خالی باشد، مقدار پیش فرض (برای صرف‌نظر کردن از پاسخ‌گویی اینجا را کلیک کنید.) استفاده خواهد شد.