لیستی از دسته ها را به صورت پیوند نمایش می دهد. وقتی روی پیوند یک دسته کلیک شود، تمامی پست های آن دسته در صفحه نمایش دسته ها به نمایش در می آیند که می توان آن صفحه را از لحاظ ظاهری و ساختاری ویرایش نمود. توصیه می شود برای اطلاعات بیشتر، قوانین پردازش فایل های پوسته توسط وردپرس (Template Hierarchy) را ببینید.

<?php wp_list_categories($args); ?>

$args

نوع: رشته

(اختیاری) با استفاده از آرگومان های دلخواه، آرگومان های پیش فرض نادیده گرفته خواهند شد. اگر این تابع بدون پارامتر استفاده شود، نتایج زیر حاصل می شود:

<?php $args = array(
'show_option_all' => ,
'orderby' => 'name',
'order' => 'ASC',
'show_last_update' => 0,
'style' => 'list',
'show_count' => 0,
'hide_empty' => 1,
'use_desc_for_title' => 1,
'child_of' => 0,
'feed' => ,
'feed_type' => ,
'feed_image' => ,
'exclude' => ,
'exclude_tree' => ,
'include' => ,
'hierarchical' => true,
'title_li' => __( 'Categories' ),
'number' => NULL,
'echo' => 1,
'depth' => 0,
'current_category' => 0,
'pad_counts' => 0,
'taxonomy' => 'category',
'walker' => 'Walker_Category'
);
?>
 • پیوندی به "همه دسته ها" وجود ندارد
 • دسته ها بر اساس نامشان به صورت سعودی مرتب می شوند
 • آخرین نوشته به روز شده را نمایش نمی دهد (آخرین نوشته به روزرسانی شده در هر دسته)
 • دسته ها در یک لیست بدون ترتیب (Unordered list) نمایش داده می شوند
 • تعداد نوشته های هر دسته نمایش نمی یابد
 • تنها دسته های دارای نوشته نمایش داده می شوند
 • خاصیت عنوان (title) هر پیوند، توضیح آن دسته است
 • لیست با دستور child_of محدود نشده است. اگر از این دستور استفاده شود تنها دسته های فرزند دسته ی مادر مورد نظر به نمایش در می آیند
 • از فید یا عکس فید استفاده نمی شود
 • هیچ دسته ای چشم پوشی نمی شود و تمامی دسته ها در لیست قرار می گیرند
 • به دسته فعال (اگر کاربر در حال دیدن یک دسته باشد) کلاس 'current-cat' افزوده می شود
 • دسته ها به صورت درختی نمایش می دهد
 • دسته به عنوان تیتر بالای لیست نمایش داده می شود
 • محدودیتی توسط دستورات SQL اعمال نمی شود ('number' => 0 در بالا نوشته نشده است)
 • دسته ها را نمایش می دهد (echo)
 • محدودیتی در عمق دسته ها وجود ندارد
 • تمامی دسته ها نمایش داده می شوند
 • لیست توسط کلاس Walker_Category ارائه می شود