نمایش یا فراخوانی یک لیست افتادنی از دسته ها.

<?php wp_dropdown_categories($args); ?>

$args

نوع: رشته

(اختیاری) با استفاده از آرگومان های دلخواه، آرگومان های پیش فرض نادیده گرفته خواهند شد. اگر این تابع بدون پارامتر استفاده شود، نتایج زیر حاصل می شود:

<?php $args = array(
'show_option_all' => ,
'show_option_none' => ,
'orderby' => 'ID',
'order' => 'ASC',
'show_last_update' => 0,
'show_count' => 0,
'hide_empty' => 1,
'child_of' => 0,
'exclude' => ,
'echo' => 1,
'selected' => 0,
'hierarchical' => 0,
'name' => 'cat',
'id' => ,
'class' => 'postform',
'depth' => 0,
'tab_index' => 0,
'taxonomy' => 'category',
'hide_if_empty' => false
);
?>
 • دسته ها بر اساس آیدیشان به صورت سعودی مرتب می شوند
 • آخرین تاریخ به روزرسانی نمایش داده نمی شود
 • تعداد نوشته های هر دسته نمایش داده نمی شود
 • دسته های خالی (بدون نوشته) نمایش داده نمی شوند
 • هیچ موردی چشم پوشی نمی گردد
 • دسته ها را نمایش می دهد(echo)
 • هیچ دسته ای به صورت پیش فرض انتخاب شده نیست
 • دسته ها را به صورت درختی نمایش نمی دهد
 • نام فرم 'cat' می باشد
 • به فرم کلاس 'postform' نسبت داده می شود
 • آیدی ای برای لیست تعیین نمی شود پس نام لیست به عنوان آیدی نسبت داده می شود
 • محدودیتی در عمق دسته ها وجود ندارد
 • Tab index لیست برابر 0 می باشد
 • انتخاب دسته (category) ها به عنوان رده بندی (taxonomy)
 • لیست افتادنی در صورت خالی بودن مخفی می شود