نمایش دسته های نوشته در فید.

<?php the_category_rss($type); ?>

$type

نوع: رشته

(اختیاری) مقادیر قابل قبول 'rss'، 'atom' و 'rdf' می باشد. مقدار پیش فرض 'rss' است.