نام دسته ی صفحه فعلی را نمایش می دهد یا فراخوانی می کند. در صفحات برچسب، نام برچسب نمایش داده خواهد شد. این تابع فقط می تواند خارج از حلقه استفاده شود.

<?php single_cat_title($prefix, $display); ?>

$prefix

نوع: رشته

(اختیاری) نمایش متن قبل از عنوان.


$display

نوع: بولی

(اختیاری) آیا نام دسته باید نمایش داده شود (True) یا برای استفاده در کدهای PHP برگردانده شود (False). پیش فرض: True.