توضیحات دسته ی فعلی را که در بخش تنظیمات هر دسته تعیین می شود را بر می گرداند.

<?php echo category_description($category); ?>

$category

نوع: عدد صحیح

آیدی دسته ای که مایل به فراخوانی توضیحاتش هستید. اگر مقداری وارد نکنید، به طور پیش فرض توضیحات دسته فعلی فراخوانی می شود.