خروجی تابع bloginfo را به صورت آر اس اس قالب بندی می کند و می توانید تمامی دستورات get_bloginfo را در این تابع نیز استفاده کنید.

<?php bloginfo_rss($show); ?>

$show

نوع: رشته

(اختیاری) برای دیدن مقادیر قابل قبول، راهنمای تابع get_bloginfo() را ببینید.