با استفاده از این تابع می توانید مشخصات مختلف سایت خود را نمایش دهید که عموما از بخش تنظیمات همگانی قابل تنظیم هستند. این تابع می تواند در هرجایی (تمامی فایل های پوسته و یا افزونه) استفاده شود. همچنین این تابع به صورت خودکار نتایج را به نمایش می گذارد. اگر تنها مایل به فراخوانی نتایج هستید، از get_bloginfo استفاده کنید.

<?php bloginfo('show'); ?>

name

نوع: رشته

عنوان سایت را نمایش می دهد که از تنظیمات > همگانی قابل تنظیم است.


description

نوع: رشته

معرفی کوتاه سایت را که از تنظیمات > همگانی قابل تنظیم است نمایش می دهد.


admin_email

نوع: رشته

نشانی ایمیل مدیر را که در بخش تنظیمات > همگانی تنظیم شده است را نمایش می دهد.


url

نوع: رشته

نشانی سایت را که در تنظیمات > همگانی تنظیم شده است نمایش می دهد.


wpurl

نوع: رشته

نشانی وردپرس که در تنظیمات > همگانی ثبت شده است را به نمایش می گذارد.


stylesheet_directory

نوع: رشته

نشانی پوشه ی پوسته ی فعلی را بر می گرداند.


stylesheet_url

Type: String

نشانی فایل سی اس اس اولیه (معمولا style.css نام دارد) پوسته فعال را نمایش می دهد.


template_directory

نوع: رشته

نشانی پوشه پوسته فعال را بر می گرداند. در پوسته های فرزند, هم get_bloginfo("template_url") و هم get_template() پوشه پوسته مادر را بر می گردانند.


template_url

نوع: رشته

نشانی پوشه پوسته فعال را بر می گرداند. در پوسته های فرزند, هم get_bloginfo("template_url") و هم get_template() پوشه پوسته مادر را بر می گردانند.


atom_url

نوع: رشته

نشانی فید اتم سایت را بر می گرداند.


rss2_url

نوع: رشته

نشانی فید آر اس اس 2,0 سایت را بر می گرداند.


rss_url

نوع: رشته

نشانی فید آر اس اس 0,92 سایت را بر می گرداند.


pingback_url

نوع: رشته

نشانی بازتاب ها را برای فایل XML-RPC بر می گرداند.


rdf_url

نوع: رشته

نشانی فید آر دی اف و یا آر اس اس 1,0 سایت را بر می گرداند.


comments_atom_url

نوع: رشته

نشانی فید اتم دیدگاه ها را بر می گرداند.


comments_rss2_url

نوع: رشته

نشانی فید آر اس اس 2,0 دیدگاه ها را بر می گرداند.


charset

نوع: رشته

نوع نویسه ی مطالب و فید های سایت را بر می گرداند که از تنظیمات > خواندن قابل تنظیم می باشد.


html_type

نوع: رشته

نوع محتوای صفحات HTML وردپرس را (پیش فرض: text/html) بر می گرداند؛ که در رکورد html_type record در جدول wp_options ثبت شده است. پوسته ها و افزونه ها می توانند این مقدار را با استفاده از فیلتر pre_option_html_type باز نویسی کنند.


language

نوع: رشته

زبان انتخاب شده را بر می گرداند.


text_direction

نوع: رشته

جهت بندی انتخاب شده برای متون را بر می گرداند.


version

نوع: رشته

نسخه وردپرس در حال استفاده در سایت شما را بر می گرداند.