نمایش لیستی از کاربران وب سایت.

<?php wp_list_authors($args); ?>

optioncount

نوع: بولی

نمایش تعداد نوشته های هر کاربر. مقدار پیش فرض: False.


exclude_admin

نوع: بولی

مستثنا کردن حساب کاربری مدیر (admin وارد شده است) از لیست کاربران نمایش داده شده. مقدار پیش فرض: True.


show_fullname

نوع: بولی

نمایش کامل نام (نام و نام خانوادگی) نویسندگان. اگر False باشد، گزینه ای است که کاربر برای نمایش عمومی نام انتخاب کرده. مقدار پیش فرض: False.


hide_empty

نوع: بولی

عدم نمایش کاربرانی که نوشته ای ندارند. مقدار پیش فرض: True.


echo

نوع: بولی

نمایش نتایج. مقدار پیش فرض: True.


feed

نوع: رشته

متن پیوند به فید آر اس اس هر نویسنده. این مقدار به صورت پیش فرض خالی است و فیدی نمایش داده نخواهد شد.


feed_image

نوع: رشته

مسیر/نام فایل تصویر. در صورت استفاده، عکس به فید آر اس اس هر کاربر پیوند خواهد خورد و پارامتر feed نادیده گرفته خواهد شد.


style

نوع: رشته

قالب بندی لیست نویسنده ها. گزینه list, که گزینه پیش فرض نیز می باشد، نویسنده ها را در یک لیست بدون ترتیب(unordered list) نمایش می دهد. در حالی که استفاده از گزینه none محتوا (لیست نویسندگان) را قالب بندی نمی کند و نام هر نویسنده با کاما (,) جدا می شوند. اگر مقدار گزینه html برابر false باشد این تنظیم نادیده گرفته خواهد شد. این گزینه در نسخه 2,8 افزوده شد. مقادیر معتبر:

  • list - پیش فرض
  • none

html

نوع: بولی

تنظیم قالب بندی یا عدم قالب بندی (متن ساده) خروجی تابع. اگر مقدار پارامتر html برابر false باشد، پارامتر style نادیده خواهد شد و نتایج خروجی با کاما (,) از یکدیگر جدا می گردند. این گزینه در وردپرس 2,8 افزوده شد. مفدار پیش فرض: true