یک لیست افتادنی (DropDown) شامل نویسنده های وب سایت.

<?php wp_dropdown_users($args); ?>

show_option_all

نوع: رشته

متن گزینه اتنخاب همه کاربران.


show_option_none

نوع: رشته

متن گزینه اتنخاب هیچ یک از کاربران.


orderby

نوع: رشته

معیار مرتب سازی گزینه های لیست. مقادیر معتبر:

  • 'ID'
  • 'user_nicename'
  • 'display_name' - پیش فرض

order

نوع: رشته

ترتیب مرتب سازی گزینه های لیست. مقادیر معتبر:

  • 'ASC' (سعودی - پیش فرض)
  • 'DESC' (نزولی)

include

نوع: رشته

آیدی کاربران جهت قرارگرفتن در لیست که باید با کاما (,) از یکدیگر جدا شوند. مثلا 'include=4,12' به این معناست که لیستی شامل کاربرانی با آیدی های 4 و 12 نمایش داده شود. به صورت پیش فرض تمامی کاربران در لیست قرار خواهند گرفت.


exclude

نوع: رشته

آیدی کاربران جهت چشم پوشی از قرار دادن در لیست که باید با کاما (,) از یکدیگر جدا شوند. مثلا 'exclude=4,12' به معنای عدم قرار دادن کاربرانی با آیدی های 4 و 12 در لیست می باشد. به صورت پیش فرض از هیچ کاربری چشم پوشی نخواهد شد و تمامی کاربران در لیست قرار می گیرند.


multi

نوع: بولی

تعیین نادیده گرفتن خصوصه ی ID در عنصر select. مقدار پیش فرض، False می باشد.


show

نوع: رشته

عنوان ستون کاربر در پایگاه داده جهت نمایش (تعیین نمایش کاربران بر اساس مشخصه مورد نظر). اگر عنوان انخاب شده برای یک کاربر خالی باشد، user_login نمایش داده خواهد شد.

  • 'ID'
  • 'user_login'
  • 'display_name' - پیش فرض

selected

نوع: عدد صحیح

آیدی کاربری که به صورت پیش فرض انتخاب شده است. در حالت پیش فرض کاربری انتخاب نمی شود.


name

نوع: رشته

نام اختصاص یافته به لیست. مقدار پیش فرض 'user' می باشد.


class

نوع: رشته

اگر مایلید می توانید با مقداردهی این پارامتر یک کلاس به لیست اختصاص دهید.