پیوندی به صفحه ی نمایش نوشته های های نویسنده نمایش می دهد. متن پیوند گزینه ای است که کاربر برای نمایش عمومی نام انتخاب کرده. محتوای موجود در صفحه ی نویسنده می تواند با ویرایش فایل های پوسته می تواند تغییر داده شود. این تابع باید درون حلقه استفاده شود.

<?php the_author_posts_link(); ?>

 

این تابع پارامتری ندارد.