تعداد تمامی نوشته ی منتشر شده ی نویسنده را نمایش خواهد داد. تعداد پیش نویس ها و نوشته های خصوصی در این شمارش منظور نمی شوند. این تابع باید درون حلقه استفاده شود.

<?php the_author_posts(); ?>

 

این تابع پارامتری ندارد.