تابع the_author_meta مشخصات کاربر مورد نظر شما را نمایش می دهد. اگر از این تابع در حلقه استفاده کنید، نیازی به وارد کردن آیدی نخواهد بود و اطلاعاتی که نمایش داده می شود، اطلاعات نویسنده ی نوشته فعلی خواهد بود. اگر بیرون از حلقه از این تابع استفاده کنید، آیدی کاربر می تواند وارد شود. برای برگرداندن (و نه نمایش) اطلاعات مورد نظرتان، از تابع get_the_author_meta استفاده کنید.

<?php the_author_meta( $field, $userID); ?>

 

$field

نوع: رشته

نام مشخصه ی مورد نظر جهت نمایش. مقادیر معتبر:

 

 • user_login
 • user_pass
 • user_nicename
 • user_email
 • user_url
 • user_registered
 • user_activation_key
 • user_status
 • display_name
 • nickname
 • first_name
 • last_name
 • description
 • jabber
 • aim
 • yim
 • user_level
 • user_lastname
 • user_description
 • rich_editing
 • comment_shortcuts
 • admin_color
 • plugins_per_page
 • plugins_last_view
 • ID

$userID

نوع: عدد صحیح

اگر آیدی کاربر را وارد نمایید، این تابع مشخصات کاربر مد نظر شما را نمایش خواهد داد.