با استفاده از این تابع می توانید نویسنده نوشته را به صورت رشته برای استفاده در زبان PHP فراخوانی کنید. این تابع باید در حلقه وردپرس استفاده شود.

<?php $author = get_the_author(); ?>

این تابع پارامتری ندارد.