با استفاده از این تابع می توانید نویسنده نوشته را نمایش دهید. این تابع باید در حلقه وردپرس استفاده شود.

 

<?php the_author(); ?>

 

این تابع پارامتری ندارد.