مشخصات فایل پیوست مورد نظر را فراخوانی می کند. در صورت مواجهه با خطا، مقدار False برگردانده می شود.

<?php wp_get_attachment_metadata($post_id, $unfiltered) ?>

 

$post_id

نوع: عدد صحیح

(اجباری) آیدی پیوست مورد نظر.

 

$unfiltered

نوع: بولی | آرایه · مقدار پیش فرض: False

اگر مقدار آن True باشد، فیلترها اعمال نخواهند شد.