عکس نماینده ی فایل پیوست را در صورت وجود بر می گرداند. در غیر این صورت، مقدار بازگشتی False خواهد بود.

<?php wp_get_attachment_image_src($attachment_id, $size, $icon); ?>

 

$attachment_id

نوع: عدد صحیح

آیدی پیوست مورد نظر.

 

$size

نوع: رشته | آرایه · مقدار پیش فرض: Thumbnail (اندازه کوچک)

اندازه تصویری که برای یک پیوست نمایش داده می شود. به دو صورت می توان این پارامتر را مقدار دهی کرد: (1) کلمات کلیدی (رشته) که عبارتند از thumbnail (بندانگشتی)، medium (متوسط)، large (بزرگ) و Full (اندازه اصلی) (2) یک آرایه دو عنصری که عنصر اول نماینده عرض و عنصر دوم نماینده ارتفاع بر حسب پیکسل می باشد. مثال: array(32,32) همانند نسخه 2.5 وردپرس، این پارامتر تأثیری در اندازه آیکن های نماینده نوع فایل ندارد. استفاده از این پارامتر اختیاری است.

 

$icon

نوع: بولی · مقدار پیش فرض: False

استفاده از یک آیکن برای نمایش نوع فایل پیوست شده. اختیاری