این تابع مشخص می کند که فایل پیوست شده عکس است یا خیر. اگر پیوست عکس باشد True و اگر نباشد False برگردانده می شود.

<?php wp_attachment_is_image($post_id); ?>

 

&post_id

نوع: عدد صحیح

آیدی نوشته.