خروجی تابع یک پیوند به فایل پیوست است. این پیوند یا دارای (1) یک تصویر بندانگشتی یا در اندازه اصلی - در صورت وجود - یا دارای (2) نماد نوع فایل پیوست شده - در صورت وجود - است یا (3) عنوان پیوست است.

<?php the_attachment_link(id, fullsize, permalink); ?>

id

نوع: عدد صحیح

آیدی پیوست مورد نظر. اختیاری؛ به صورت پیش فرض آیدی نوشته فعلی.


fullsize

نوع: بولی · مقدار پیش فرض: False

اگر روی True تنظیم شود، عکس پیوست شده در اندازه اصلی نمایش خواهد یافت و اگر روی False تنظیم شود، تصویر بندانگشتی عکس نمایش داده می شود. اگر روی Flase تنظیم شده باشد و تصویر بندانگشتی پیدا نشود، عکس در اندازه اصلی نمایش می یابد.


پیوند یکتا

نوع: بولی · مقدار پیش فرض: False

پیوند به صفحه پیوست (True) و یا پیوند مستقیم به فایل پیوست شده (False).