این تابع شرطی بررسی می کند که آیا صفحه ای که کاربر در حال مشاهده است صفحه یک فایل پیوست شده است یا نه. فایل هایی که با استفاده از آپلودر موجود در صفحه ویرایش نوشته بارگذاری شده باشند، پیوست حساب می شوند. پیوست ها می توانند در صفحه ای مخصوص به خود نمایش داده شوند. این یک تابع بولی است که خروجی آن True (بله) یا False (خیر) است.

<?php is_attachment(); ?>

این تابع پارامتری ندارد.