این تابع آدرس صفحه فایل پیوست شده را بر می گرداند.

<?php get_attachment_link(id); ?>

id

نوع: عدد صحیح

آیدی فایل پیوست شده