سیستم مورد نیاز بازی Call of Duty Black Ops

Call of Duty Black Ops system requirements

Memory: 2 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce 8600 GT

CPU: Intel Core 2 Duo E6600

File Size: 12 GB

OS: Windows 10

 

Call of Duty Black Ops minimum requirements

Memory: 2 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce 8600 GT

CPU: Intel Core 2 Duo E6600

File Size: 12 GB

OS: Windows XP