سیستم مورد نیاز بازی Horizon Zero Dawn

Horizon Zero Dawn system requirements

Memory: 16 GB

Graphics Card: AMD Radeon RX 580

CPU: Intel Core i7-4770K

File Size: 100 GB

OS: Windows 10 64-bits

 

Horizon Zero Dawn minimum requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 780

CPU: Intel Core i5-2500K

File Size: 100 GB

OS: Windows 10 64-bits