سیستم مورد نیاز بازی Assassin's Creed Odyssey

Assassin's Creed Odyssey system requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 970

CPU: Intel Core i7-3770

File Size: 46 GB

OS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64bit versions only)

 

Assassin's Creed Odyssey minimum requirements

Memory: 8 GB

Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 660

CPU: Intel Core i5-2400

File Size: 46 GB

OS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64bit versions only)